2dehandsbed.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Handelsonderneming Spanjers en op alle met Handelsonderneming Spanjers aangegane overeenkomsten voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Handelsonderneming Spanjers is ingestemd. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt. Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite www.2dehandsbed.nl dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Handelsonderneming Spanjers in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Handelsonderneming Spanjers behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Door het gebruik van de internetsite van Handelsonderneming Spanjers en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Handelsonderneming Spanjers zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Handelsonderneming Spanjers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en Handelsonderneming Spanjers komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De electronische bestanden van Handelsonderneming Spanjers gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Handelsonderneming Spanjers garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

Alle door Handelsonderneming Spanjers vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euros, inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Handelsonderneming Spanjers kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Handelsonderneming Spanjers verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Handelsonderneming Spanjers aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Handelsonderneming Spanjers zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 5 Ruilen en herroepingsrecht

De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Handelsonderneming Spanjers daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Handelsonderneming Spanjers de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door gelijkwaardige producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Handelsonderneming Spanjers zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan Handelsonderneming Spanjers betaalde. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Handelsonderneming Spanjers is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant Handelsonderneming Spanjers. Handelsonderneming Spanjers is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Indien Handelsonderneming Spanjers, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 7 Overmacht

In geval van overmacht is Handelsonderneming Spanjers niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Handelsonderneming Spanjers, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Handelsonderneming Spanjers, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 9 Persoonsgegevens

De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Handelsonderneming Spanjers vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling; de betaling daarvan en (tegen vergoeding) bezorging op het juiste afleveradres· het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site· het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins

Handelsonderneming Spanjers neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. Handelsonderneming Spanjers verstrekt uitdrukkelijk geen klantgegevens aan derden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Zutphen (Nederland).

Artikel 11 Diversen

2dehandsbed.nl is een onderdeel van Handelsonderneming Spanjers. Handelsonderneming Spanjers is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 50980335 BTW-identificatienummer (omzetbelastingsnummer) van de Handelsonderneming Spanjers is: NL164053979 B01 Gelieve alle correspondentie te zenden aan 2dehandsbed.nl, met email-adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Of per post aan 2dehandsbed.nl, Schutkolk 6a, 6582 DB, Heumen. Betalingen van bestelde artikelen kunnen vooraf worden verricht op Rabobanknummer: 1576.76.617 t.n.v Handelsonderneming Spanjers te Nijmegen. Wanneer door Handelsonderneming Spanjers gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Handelsonderneming Spanjers deze algemene voorwaarden soepel toepast.